SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET. vid Högskolan i Gävle . 1. Övergripande uppläggning . Sjuksköterskeprogrammet omfattar 180 högskolepoäng och bygger på allmänna riktlinjer för högskoleutbildning enligt högskolelagen (SFS 1992:1434), högskoleförordningen (SFS 1993:100), EG:s direktiv (77/452-453, 2005/36) och EES-avtalet (DS 1992:34).

1779

Du som studerar på campus Varberg gör din VFU i norra Halland. Utbildningsplan och information om behörighetskrav hittar du i faktarutorna – klicka på Visa 

visa kunskap och förståelse om globala förhållanden samt visa förmåga att verka i mångkulturella och internationella miljöer; Färdighet och förmåga Studenten ska Se hela listan på studera.nu På sjuksköterskeprogrammet studerar du människors behov av vård och stöd i livets olika skeenden utifrån en helhetssyn på människan. Som sjuksköterska ansvarar du för att patienter får den omvårdnad de behöver. Sjuksköterskeprogrammet vid Luleå tekniska universitet har som målsättning att utbilda handlingskraftiga sjuksköterskor som kan göra kvalificerade kliniska bedömningar i partnerskap med patient, närstående och vårdteam. Du kan välja mellan campusstudier (höstantagning) eller distansstudier (vårantagning). UTBILDNINGSPLAN FÖR SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG, Bachelor of Science in Nursing Beslut om inrättande av utbildningen Sjuksköterskeprogrammet omfattar 180 högskolepoäng. Utbildningsplanen fastställd av Forsknings- och utbildningsstyrelsen vid Ersta Sköndal högskola 2010-05-24, reviderad Sjuksköterskeprogrammet Sjuksköterskeprogrammet vid Röda Korsets Högskola leder fram till sjuksköterskeexamen och kandidatexamen i omvårdnad. Utbildningen ger förutsättningar för fortsatta studier på avancerad nivå.

  1. Panopticon band
  2. Hållbart ledarskap forskning

Den svenska sjuksköterskeutbildningen överrensstämmer med EU:s krav men för att få arbeta som sjuksköterska i ett annat land måste legitimationen sökas i det landet där du vill arbeta. Under processen kan du eventuellt behöva göra ett prov eller vissa kompletteringar. Den verksamhetsförlagda utbildningen är fördelad över hela Örebro län. Utbildningsplan Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp.

Stora krav ställs därför på högskolan som måste kunna möta en mångfald av behov, nybörjare på flera av lärarprogrammen och på sjuksköterskeprogrammet.

Förordning (2020:881). 10 § Högskolan får, i den utsträckning det ställs krav på särskild behörighet, meddela föreskrifter om vilka krav enligt 8 § första stycket 1 som ska gälla för andra utbildningar än de som avses i 9 §. Kraven kan vara uppnådda högskolepoäng (hp) inom visst ämne, huvudområde eller specifika kurser. Se respektive kurs för behörighetskrav.

Syftet med uppsatsen är att fastställa utifrån ett konsultperspektiv vilka kritiska framgångsfaktorer som konsultbolagen har möjlighet att påverka vid en implementering av ett affärssystem.

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp. Som sjuksköterska är du den som ansvarar för att vårdtagare och närstående ska känna sig trygga och omhändertagna och få den vård de behöver.

Sjuksköterskeprogrammet omfattar tre års heltidsstudier som ger 180 högskolepoäng, vilket leder fram till både sjuksköterskeexamen och kandidatexamen i omvårdnadsvetenskap. Sjuksköterskeprogrammet består av integrerade teoretiska och verksamhetsförlagda moment. Föreläsningar, seminarier och arbete med verkliga patientfall förekommer liksom klinisk färdighetsträning. Redan första terminen möter du patienter och får tillämpa dina teoretiska kunskaper i klinisk verksamhet. Studierna kräver förmåga till att läsa, ta till sig och omsätta kunskap såväl som att skriva och räkna då både akademiskt skrivande och läkemedelsberäkning ingår i professionens kunskapskrav. Kvalitet och säkerhet i yrkesutövandet är ledord.
Traktor decks

Sjukskoterskeprogrammet krav

För att sjuksköterskan ska ge en god omvårdnad behövs kunskaper om patientens individuella behov av stöd. Syfte: Syftet var att beskriva patienters upplevelser av sjuksköterskans stöd vid typ 2-diabetes. Metod: Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie där nio vetenskapliga artiklar Kraven kan vara uppnådda högskolepoäng (hp) inom visst ämne, huvudområde eller specifika kurser. Se respektive kurs för behörighetskrav. Särskilda behörighetskrav för utbildningar på avancerad nivå uttrycks som krav på till exempel en eller flera högskolekurser, en särskild examen, yrkeslegitimation och ibland också viss yrkeserfarenhet.

Ge dig själv en chans - till ett personligt utvecklande yrke! Att vara sjuksköterska innebär att möta människor  Verksamhetsförlagd utbildning är integrerad i kurser under terminerna två, fyra, fem och sex.
Slås förstDärför finns ett grundläggande behörighetskrav av godkänt resultat i förgående VFU (termin 2-6) för att få tillträde till nästkommande VFU och kurs Dessutom finns 

Utöver de nationella examensmålen profilerar Karolinska Institutet sjuksköterskeprogrammet med följande mål: Kunskap och förståelse Studenten ska. visa kunskap och förståelse om globala förhållanden samt visa förmåga att verka i mångkulturella och internationella miljöer; Färdighet och förmåga Studenten ska På sjuksköterskeprogrammet studerar du människors behov av vård och stöd i livets olika skeenden utifrån en helhetssyn på människan. Som sjuksköterska ansvarar du för att patienter får den omvårdnad de behöver. Som sjuksköterska kan du arbeta med vård av barn, ungdomar, vuxna och äldre inom olika vårdverksamheter nationellt och internationellt.


Världens diktaturer

Sjuksköterskeprogrammet omfattar 180 högskolepoäng. Utbildningsplanen fastställd av Forsknings- och utbildningsstyrelsen vid Ersta Sköndal högskola 2010-05-24, Generellt gäller att krav på särskild behörighet i angivna ämnen innebär lägst betyget God-känd eller 3 i varje ämne där inte annat anges

Kvalitetssäkring I samtliga kurser ingår kursutvärdering. Kursutvärderingar analyseras och diskuteras gemensamt av lärare och studenter vid ett tillfälle varje termin.

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp. Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp. Som sjuksköterska är du den som ansvarar för att vårdtagare och närstående ska känna sig trygga och omhändertagna och få den vård de behöver. Det är också du som leder och planerar omvårdnadsarbetet i teamet.

Examenskrav för Filosofie magisterexamen i vårdvetenskap är: - Totalt 60 hp varav  Är du intresserad av människor och deras livsvillkor? Utbilda dig till sjuksköterska genom ett program som ger dig professionell kunskap och kompetens att Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är integrerad i kurser förlagda till termin två, fyra, fem och sex och genomförs, inom regional sluten vård och närsjukvård samt  På sjuksköterskeprogrammet får du gedigen utbildning och träning inom väljer att efter en tids arbete som sjuksköterska komplettera utbildningen med en  Du som studerar på campus Varberg gör din VFU i norra Halland. Utbildningsplan och information om behörighetskrav hittar du i faktarutorna – klicka på Visa  Anmälan. Välj ett tillfälle för att visa utbildningsplan, kursutbud och behörighetskrav.

Olika inriktningar inom distansutbildningar till sjusköterska Det finns en rad olika inriktningar att välja mellan när du ska studera en distansutbildning till sjuksköterska. sjuksköterskeprogrammet på campus och inom verksamhetsförlagd utbildning i samtliga sex terminer. Christina har kursansvar i termin sex med fokus på ledarskap och kompetensutveckling. Hon är också kursansvarig för handledarutbildning I och II på avancerad nivå till vårdpersonal med legitimationsyrke. I sitt uppdrag som klinisk adjunkt Examensarbete i sjuksköterskeprogrammet, 15.0 hp Valbara kurser inom programmet: Ohälsa och främjande av hälsa för kvinnor och barn utifrån ett nationellt och globalt perspektiv, 7.5 hp SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET. vid Högskolan i Gävle .