Plan- och bygglag (2010:900) 4 kap. 34 § 34 § Om en betydande miljöpåverkan kan antas enligt det beslut som avses i 5 kap. 11 a § andra stycket eller föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 6 kap. 4 § miljöbalken, ska redovisningen enligt 33 § första stycket 4 i fråga om miljökonsekvenserna ha det innehåll som följer av 6 kap. 11,

5734

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om plan- och bygglagen (2010:900)2 dels att nuvarande 5 kap. 11 a–11 c §§ ska betecknas 5 kap. 11 c–11 e §§, dels att 3 kap. 2–10 och 12–28 §§, 4 kap. 33 b och 34 §§, 5 kap. 6–7 a, 11, 14, 18, 18 a, 22, 25, 32, 38 a, 38 b och 39 §§, 7 kap. 1, 3, 5–7 och 10 §§,

(2010:900) dels att 9 kap. 30 och 31 §§ ska upphöra att gälla, dels att 1 kap. 3 §, 4 kap. 14, 16 och 32 §§, 5 kap. 1, 2 och 5 §§, 6 kap.

  1. Rekryteringsmassa vasteras
  2. Postlåda umeå flygplats
  3. Far man kora moped pa 100 vag
  4. Milla grävmaskinist flashback
  5. Arabiska namn tjej
  6. Stockholm photo shop
  7. Wirsbo bruks ab
  8. Arsenal ostersund stream reddit

30 Ay 4 § Naturvårdsverkets instruktion framgår det att myndigheten ska se till att 8 Ş Plan - och bygglagen ( PBL ) har länsstyrelserna tillsyn över länens plan om planförslaget inte tillgodoser riksintressen enligt 3 eller 4 kap . miljöbalken . 19 . 33 www . boverket .

34. 5 Transportplan i planeringen enligt plan- och bygglagen. 37 ska förändras eller bevaras och regleringen behöver ske i ett sammanhang (4 kap. 2§).

2 enligt 4 kap 34 § plan- och bygglagen eller 6 kap 11-18 §§ miljöbalken. 9 okt. 2019 — Enligt Plan- och bygglagen 4 kap 34§ och Miljöbalken 6 kap 5§ ska alla detaljplaner föregås av en undersökning om dess genomförande kan  10 juni 2019 — 4) byggnadsverk: en byggnad eller en anläggning, 4 kap. Generalplan 34 §.

13 feb. 2020 — 1 Kommunallagens samt plan- och bygglagens regler om delegering av 4. Positivt bygglov inom ramen för vad som anges i 9 kap. 31 och 31 a §§ PBL 34 § PBL. 9 kap. 10 § PBL. Handläggare. Undantag från delegation:.

Bestämmelser om kommunens möjligheter att upphäva strandskyddet genom en bestämmelse i en detaljplan finns i 4 kap. 17 § plan- och bygglagen. 24 §3 Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 4 § plan- och bygglagen (2010:900) ta ett byggnadsverk i bruk efter en sådan åtgärd som avses i 9 kap. 8 § första stycket 2 b plan- och bygglagen eller 6 kap. 5 § första stycket 4, 5, 6 eller 7 innan byggnadsnämnden har gett ett slutbesked är Lagstiftning – plan- och bygglagen och förorenade områden Detta avsnitt behandlar bestämmelser i plan- och bygglagen (PBL 2010:900) som rör Kommentar: I 4 kap 34 § anges krav på att särskilt redovisa planens miljökonsekvenser om genomförandet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Riksintressen enligt 3 eller 4 kap.

31 d plan- och bygglagen . Förenklat planförfarande tillämpas enligt plan- och bygglagen 2010:900, vilket betydande miljöpåverkan som avses i PBL(2010:900) 4 kap 34§ eller MB  Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt PBL 5 kap 6 §, ändring i behöver därför inte upprättats enligt kraven i plan- och bygglagens 4 kap 34§. 27 apr. 2017 — Planhandlingar. Planhandlingar består under samrådstiden av följande: behovsbedömning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34 § och.
Vispgrädde som matlagningsgrädde

Plan- och bygglagen 4 kap 34§

Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare. PBL 4 kap 2 § – Krav på detaljplan Följande riktlinjer ska fungera som ett stöd i handläggningen av förhandsbesked som avser lokalisering av fler än tre hus. De fastställer hur kommunen ser på kravet på detaljplan enligt 4 kap 2 § plan och bygglagen. Plan- och bygglagen Särskilda föreskrifter om avgifter för kommunernas verksamhet inom Byggnads-nämndens ansvarsområde finns i 12 kap. plan- och bygglagen (2010:900).

i 13 kap. Plan- och bygglagen (PBL) 4.
Lanshem arvidsjaur


Ett genomförande av planen antas inte medföra sådan betydande miljöpåverkan på miljö, hälsan eller hushållningen med mark och vatten att en miljöbedömning enligt plan- och bygglagen (PBL) 4 kap 34 § …

----- En kommunal nämnd gav startbesked för tillbyggnad enligt 9 kap. 4 b § första stycket plan- och bygglagen (2010:900) på en sedan tidigare lovgiven tillbyggnad, innan den bygglovsprövade tillbyggnaden genom slutbesked godkänts som slutförd och tillåten att ta i bruk.


Maximal övertid per månad

Bemyndigandet som gäller krav på byggnadsverk i 16 kap. 2 § 3, 4 och 5 i den nya plan- och bygglagen ska justeras i fråga om hänvisningarna till bestämmelser i 8 kap. om krav på byggnadsverk m.m. Promemorians förslag överensstämmer delvis med regeringens. Regeringen föreslår även en ändring i bemyndigandet i 16 kap. 2 §.

34-37 §§. PBL. Bygglovshandläggare. 10 kap. 4 § PBL. miljökonsekvensbeskrivning upprättas enligt 4 kap. 34 § plan- och bygglagen (​2010:900) och enligt 6 kap. 11 § miljöbalken. Behovsbedömning görs för att  omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap.

som detaljplanen medgav inte var en sådan åtgärd som avses i 4 kap. 34 § plan- och bygglagen. Domstolen konstaterade därför att inga av dessa för-4 utsättningar för klagorätt förelåg i det aktuella målet och att Föreningen för

20 § punkterna 1, 2 och 4 : 5 kap. 11 § plan består av en plankarta och en planbeskrivning (4 kap.

8, 9 §§ betecknas 3 kap. 9, 8 §§; ändr. 3 kap. 4, 7 §§, den nya 9 §, 14, 25 §§, 4 kap. 34 §, 5 kap. 11, 17, 18, 39 §§, rubr.