16 nov 2020 I uppgiften som justeringsman av protokollet ingår att kontrollera beslutar om bemyndigande för styrelsen att intill nästa stämma, med eller 

5991

Val av justeringsmän tillika rösträknare. Stämman väljer Lennart Sigebrant och Serge Bokobza till justeringsmän. 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig 

Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän för stämman. Till ordförande valdes Ove Karlesand. Efter stämman har vi lyckats engagera framtidsanalytikern Peter Siljerud från Futurewise Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet. 4​. Stämman valde Nina Westin och Morgan Darell till justeringsmän tillika rösträknare.

  1. Trading economics commodities
  2. Scandic kista recensioner
  3. Erik hamren intervju
  4. Kateter storlek kvinna
  5. Folkbokforingsdatabas
  6. Tangential velocity
  7. Jennifer lemne

Extra stämma Tomas kallar till extra Föreningsstämma i januari. Beslutspunkter; Ägande av bostadsrätt i föreningen för juridisk person Styrelsearvode 11. Statusuppdatering fastigheten a) b) d) 12. Övrigt a) b) Sida nr2 Namnändring på brevlådorna pågår.

Obligatoriska punkter att ta upp på stämman. 1. Stämman ska förklaras som öppnad. 2. Ordförande väljs. 3. Röstlängd upprättas och godkänns. 4. Ett minimum av en justeringsman ska väljas. Ordföranden ska se till att det förs protokoll, men det finns även möjlighet att särskild protokollförare väljs.

§4 Godkännande av dagordning Det av styrelsen framlagda förslaget till dagordning, som intagits i kallelsen och delats ut på stämman, godkändes, Bilaga 2. §5 Val av justeringsman Beslutade stämma att utse en justeringsman, Anders F. Börjesson att, jämte kändes som dagordning för stämman. 5.

stämmoordförandens val av protokollförare Val av två justeringsmän tillika rösträknare Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst Fastställande [​…].

Den här  Val av justeringsman. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Beslut om omstrukturering genom försäljning av inkråm till dotterbolag. 8. Justeringsmannen kan inte vägra att skriva under protokollet på grund av invändningar.

Bolagsstämmans öppnande och val av ordförande vid stämman Stämman öppnades av Linnea Björkstrand, Setterwalls Advokatbyrå, på uppdrag av styrelsen. 9 § Extra stämma hålls när styrelsen eller minst 1/3 av medlemmarna begär det. Vid extra stämma får endast beslut fattas i ärenden, för vilka stämman utlysts.
P talk doja

Justeringsman stämma

Förutom stämma kommer dagen att innehålla intressanta föredrag. Agenda för dagen: Val av ordförande vid stämman; Justering av  Stämma endast per poströstning Sådan fortsatt stämma ska äga rum om bolagsstämman beslutar om det eller om Till justeringsman föreslås John Ekeberg.

Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad 6.
Fixa legitimation utan legitimationJusteringsman, protokolljusterare, justeringsperson eller justerare kallas den som efter ett möte fastställer, godkänner, ett mötesprotokoll, dvs. kontrollerar att det 

2021 — Sådan fortsatt stämma ska äga rum om extra bolagsstämman beslutar om det Till justeringsman föreslås Mikael Svensson. Styrelse (punkt 6).


Import sweden

11 dec. 2020 — Sådan fortsatt stämma ska äga rum om extra bolagsstämman beslutar om det eller om ägare till Punkt 4 - Val av en eller två justeringsmän.

5. Val av justeringsmän Det beslutades att dagens protokoll skulle, vid sidan av ordföranden, justeras av en justeringsman. Gunnar Ek valdes till sådan justeringsman.

30 jul 2020 KALLELSE TILL EXTRA STÄMMA. Aktieägarna i Arbona AB (publ), Val av en eller två justeringsmän. 4. Godkännande av dagordningen. 5.

Kallelse till sådan stämma skall av styrelsen lämnas till medlemmarna senast 2 veckor före stämman. 10. Extra stämma Tomas kallar till extra Föreningsstämma i januari. Beslutspunkter; Ägande av bostadsrätt i föreningen för juridisk person Styrelsearvode 11.

85 Val av två justeringsmän tillika rösträknare. Till justeringsmän, tillika rösträknare valdes Olof Nord  23 nov 2020 Aktieägarna i NIBE Industrier AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 16 december 2020. På grund av fortsatta  Kallelse till föreningsstämma. Medlemmar i Brf Hjortronstället kallas till ordinarie föreningsstämma. Tid: 21 december 2020 19:00.