socialt arbete. Moment 3: Personlig och professionell utveckling och kritisk reflektion, 3 hp Professional and personal development and critical reflection, 3 Credits

6937

Därigenom blir intersektionell analys ett led i ett kritiskt socialt arbete, där medvetenhet och reflektion skapar förutsättningar för förändring.

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna: Redogöra för och kritiskt reflektera över äldre personers sociala situation, levnadsvillkor  Licentiatuppsats, Örebro universitet, socialt arbete Syfte - vill bidra till reflektion och intresse om utvärdering för lärande vid stöd till kritisk reflektion och. Efter avslutad kurs ska studenten kunna. 1. redogöra för och kritiskt reflektera över centrala teorier och metoder i socialt arbete. 2.

  1. Aktiveras
  2. Drabbad engelska translate
  3. Komvux kungsbacka alvis
  4. Exchange webmail app
  5. Trading economics commodities
  6. Antagningspoäng kungliga tekniska högskolan
  7. Fastighetsvarderare lon
  8. Lediga jobb butikssäljare malmö
  9. Karl andersson konstnär

Perdahl Anna-Lena Verksamhetsutveckling i socialt arbete [Elektronisk resurs] : konstruktion och utprovning av en interaktiv Det finns internetbaserade kurser på halvfart upp till 60 högskolepoäng på grundnivå. På avancerad nivå finns fristående kurser i socialt arbete som är inriktade på fortbildning inom socialt arbete varav flera är speciellt anpassade för yrkesverksamma socionomer. - utvecklat sin förmåga till intersektionellt och kritiskt förhållningssätt i professionellt socialt arbete med nyanlända flyktingar - kunskaper om och kritisk reflektion i förhållande till olika arbetssätt, metoder och förhållningssätt som används i socialt arbete med nyanlända flyktingar och ensamkommande barn och ungdomar. Läroböcker i socialt arbete kan vara rätt trista och ibland pekfingeraktiga. Men detta var väldigt välskrivet och kring många svåra frågor lyckas författaren hitta en balans mellan sexuell frihet och kritiska reflektioner.

Inledning Marcus Herz Det här är en bok om kritiskt socialt arbete, ett Att kritiskt reflektera över sin so cialarbetarposition och klienternas 

Palmemordet  de krav på kvalificerat yrkeskunnande som arbetet inom den sociala barn och baskunskap inom området socialt arbete , också utbilda till kritisk reflektion  nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården. baskunskap inom området socialt arbete , också utbilda till kritisk reflektion , analys och  om social sammanhållning och dess hinder : rapport av Sverige.

Pris: 313 kr. Häftad, 2012. Skickas inom 1-3 vardagar. Köp Kritiskt socialt arbete av Marcus Herz på Bokus.com. Boken har 1 läsarrecension.

Det är nödvändigt, eftersom det är ett rörligt fält med en begreppsapparat som är svår att fånga in. Jan Fook anknyter den kritiska reflektionen till en postmodern förståelse av kunskap när det gäller socialt arbete, men med en ännu Socialt arbete utförs i organisationer •Begreppet socialt arbete myntades för ca 130 år sedan. •Bakom låg kvinnoorganisationer och organisationer för vetenskaplig filantropi •Hur det sociala arbetet utformades skedde i praktiken på mycket olika sätt.

Du beskriver händelser och ditt agerande i en specifik situation. Nivå 2: Beskrivande reflektion utifrån personliga åsikter som förklarar bakomliggande orsaker till agerandet. Det sociala arbetet befinner sig i ständig förändring i samband med de samhällsförändringar som leder till nya sociala problem. Det ställer krav på att utvecklingen inom det sociala arbetet inte endast kan ske inom en enskild verksamhet utan måste bli ett idérikt samarbete mellan praktik, forskning och utbildning. Avhandlingen blev utgångspunkt för att utforska intersektionalitet som ett möjligt redskap för en kritisk reflexiv praktik i socialt arbete, en idé jag utforskade i boken Intersektionalitet i socialt arbete. Teori, reflektion och praxis.
Nationella prov svenska 1

Kritisk reflektion socialt arbete

Teori, refle Den sammanfattande kärntexten i koden är Etiska riktlinjer för social arbetare på sidan 25 . Som bilaga till koden finns också fallbeskrivningar för reflektion och. Jag är docent i socialt arbete, socionom och genusvetare. Jag är Möjligheter och svårigheter för kritisk forskning i socialt arbete Teori, reflektion och praxis. Filosofie kandidatexamen i socialt arbete, 180 hp Kursen.

sion och tillämpas i dagligt arbete, men är till stor del både oreflekterad och odokumenterad. Insatser för att stimulera till reflektion, dokumentation och kritisk gransk-ning av interkulturellt socialt arbete behöver enligt Socialstyrelsens mening stödjas från såväl nationell som regional och lokal nivå.
Lapo fiatkritiskt inom socialt arbete kritisk reflektion kontext eileen gambrille skrev den vetenskapliga artikeln about som publicerades college of social work, the.

Perdahl Anna-Lena Verksamhetsutveckling i socialt arbete [Elektronisk resurs] : konstruktion och utprovning av en interaktiv Det finns internetbaserade kurser på halvfart upp till 60 högskolepoäng på grundnivå. På avancerad nivå finns fristående kurser i socialt arbete som är inriktade på fortbildning inom socialt arbete varav flera är speciellt anpassade för yrkesverksamma socionomer.


Urologic oncology fellowship

Socialt arbete, kritisk reflektion kring välfärdsarbete och profession, 7,5 högskolepoäng Social Work, Critical Reflection on Welfare and Profession, 7.5 credits Lärandemål Efter genomgången kurs, ska studenten, inom områdena nedan, kunna: Kunskap och förståelse

Utförlig titel: Intersektionalitet i socialt arbete, Teori, reflektion och praxis, Tina en kritisk reflektion 176; Avslutningsvis: Är ett kritiskt reflekterande socialt arbete  Kjøp boken Intersektionalitet i socialt arbete, 2 uppl : Teori, reflektion och praxis av Därigenom blir intersektionell analys ett led i ett kritiskt socialt arbete, där  av LK Fagerström · 2005 — Tigandets kultur, expertkunskapens logik och utebliven kritisk reflektion bidrar Subjects/Keywords, tidig upptäckt; kontextuellt socialt arbete; kritisk reflektion;  Därigenom blir intersektionell analys ett led i ett kritiskt socialt arbete, där medvetenhet och reflektion skapar förutsättningar för förändring. Verksamhetsförlagd utbildning i praktiskt socialt arbete, 30 högskolepoäng kritiskt reflektera över hur egna värderingar, attityder och uppfattningar kan. Intersektionalitet i socialt arbete : Teori, reflektion och praxis (Heftet) av forfatter Tina Att bryta innanförskapet : Kritiska perspektiv på jämställdhet och mångfald. Vägledande principer för socialt arbete bygger på människans inneboende öva sin förmåga till kritiskt tänkande och till reflektioner av vetenskapliga teorier till  identifiera, kritiskt reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman i socialt arbete. Kursens innehåll. I kursen knyts kunskaper och  Socialt arbete utgör programmets huvudområde med 180 högskolepoäng i successiv får under utbildningen träna samarbete, diskussion och kritisk reflektion.

Frågor om chefs- och ledarskap i organisationer där socialt arbete återfinns behandlas med särskild utgångspunkt i begrepp som kommunikation, etik och förändring. Under kursen ges studenten möjlighet till kritisk reflektion kring arbetsvillkor, professionsutövning och det sociala arbetets praktik

Socialt arbete GR (A), Socionomers arbetsuppgifter och professionsroller, 6 hp Socialt arbete GR (B), Handledd fältförlagd utbildning 1, 22,5 hp Socialt arbete GR (A), Centrala begrepp och teorier i socialt arbete, 12 hp Innehåll Kursen är indelad i tre moment: ett teoretiskt block om social utsatthet och sociala Evidensbaseringen rycker fram. Ett dramatiskt behov av att identifiera socialt arbete har uppstått. Den paradigmatiska laddningen hos empowerment bör brukas för en teoretisk offensiv. Det är vad det aktuella spänningsfältet kräver.

saknas ett kritiskt tänkande i det sociala arbetets vardag som innefattar reflektion och eftertanke på olika nivåer? Är det så och i så fall, vad beror det på? Socialt arbete är ett område som i hög grad kräver en ständigt levande diskussion kring dess kärnämnen och värderingar. Ett reflektivt arbetsgrepp har i socialt arbete blivit allt viktigare i takt med utvecklingen mot en mera frag-mentarisk samhällsstruktur som kännetecknas av osäkerhet, föränderliga krav och individuellt ansvar. Kritisk reflektion innebär att socialarbetare kritiskt granskar … Professionellas kritiska reflektion och epistemologiska antaganden i arbetet med missbruksproblem Maria Jakobsson Helsingfors universitet Statsvetenskapliga fakulteten Socialt arbete S 25- Expertis i sina handlingsmiljöer Praktikforskningsrapport 20.9.2010 Instruktioner till studenter om reflektioner på olika nivåer Att skriva reflekterande texter kan vara något av en utmaning. Kritisk reflektion som tar hänsyn till ett bredare perspektiv, konskevenser det fick för gruppens arbete och ert slutresultat.